Privacy & Cookies

Privacystatement Keuning Letselschade Advocaten

Keuning Letselschade Advocaten, verder te noemen: Keuning Letselschade Advocaten, gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01143383, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Keuning Letselschade Advocaten met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Keuning Letselschade Advocaten persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan het kantoorgebouw van Keuning Letselschade Advocaten; 
 • bezoekers van www.keuningadvocaten.nl; 
 • deelnemers aan bijeenkomsten van Keuning Letselschade Advocaten; 
 • sollicitanten; 
 • alle overige personen van wie Keuning Letselschade Advocaten persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers en student-stagiaires.

Verwerking van persoonsgegevens
Keuning Letselschade Advocaten verwerkt persoonsgegevens die:

(de gemachtigde van) een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt;
tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Keuning Letselschade Advocaten zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd)
Keuning Letselschade Advocaten heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

Doeleinden verwerking
Keuning Letselschade Advocaten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft); 
 • het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 • het onderhouden van contact, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 
 • het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen; 
 • het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren; 
 • het verbeteren van de kantoorwebsite www.keuningadvocaten.nl; 
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens. 


Rechtsgrond
Keuning Letselschade Advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;   
 • uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.); 
 • een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen; 
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar).

Verwerkers
Keuning Letselschade Advocaten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Keuning Letselschade Advocaten persoonsgegevens verwerken. Keuning Letselschade Advocaten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 

Links
De website van Keuning Letselschade Advocaten bevat links naar websites van andere organisaties en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. De Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Persoonsgegevens delen met derden
Keuning Letselschade Advocaten deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het onder meer nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een advies of gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie, een deskundige of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand, een verzekeraar, of cliënt) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Keuning Letselschade Advocaten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.


Doorgifte buiten de EER
Keuning Letselschade Advocaten geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Keuning Letselschade Advocaten er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens
Keuning Letselschade Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Keuning Letselschade Advocaten hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • zaakdossier: 7 jaar na afronding van de zaak; 
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 
 • gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure; 
 • bezoekers van de website van www.keuningadvocaten.nl: 26 maanden het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan;

Wijzigingen privacystatement
Keuning Letselschade Advocaten kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Keuning Letselschade Advocaten gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. Op dit Privacy Statement is Nederlands recht en de AVG van toepassing.

Verzoeken, vragen en klachten
Een betrokkene kan Keuning Letselschade Advocaten verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Verzoeken kunnen door een betrokkene worden ingediend door een e-mailbericht te sturen naar info@keuningadvocaten.nl en zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst worden beoordeeld.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Keuning Letselschade Advocaten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Keuning Letselschade Advocaten door een e-mailbericht te sturen naar info@keuningadvocaten.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).