Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KEUNING ADVOCATEN TE LEEUWARDEN 

1.  Keuning Advocaten (verder te noemen: de maatschap) is een maat­schap die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Bij die uitoefening laat de maatschap zich bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld.

2.  Alle opdrachten van cliënten beschouwt de maatschap als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

3.  Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurte­nis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de maatschap afgesloten beroepsaansprake­lijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. De maatschap is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van het gebruik van e-mail of andere elektronische communicatie.

4.  Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. De maatschap gaat ervan uit dat, en bedingt zonodig bij dezen, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aanspra­kelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

5.  Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een derde, die niet aan de maatschap verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door de maatschap aangegaan samenwer­kingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamhe­den in het kader van een gegeven opdracht te verrichten, zal de maatschap niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze derde onverhoopt mochten worden gemaakt.  

6.  Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de maatschap en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

7.  Niet alleen de maatschap, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van de maatschap hebben verlaten.

8.  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrach­ten van cliënten.

 

December 2007