Disclaimer

Keuning Letselschade Advocaten heeft de beroepsaansprakelijkheid van de aldaar werkzame advocaten verzekerd conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde Van Advocaten.De aansprakelijkheid van het kantoor wordt begrensd door de omvang van het bedrag dat in voorkomend geval door deze verzekering wordt uitgekeerd.

Het gebruik van deze website

Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website, als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert Keuning Letselschade Advocaten niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De informatie en gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als juridisch of andersoortig professioneel advies.
Aan deze informatie en gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Keuning Letselschade Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan door gebruik van deze website en/of de gegevens en informatie die daarop wordt verstrekt. Indien gebruik wordt gemaakt van deze informatie en/of gegevens vindt dat geheel voor eigen rekening en risico plaats.

Gerelateerde websites
Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet door Keuning Letselschade Advocaten worden beheerd of door of onder zeggenschap staan van Keuning Letselschade Advocaten. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door Keuning Letselschade Advocaten. Keuning Letselschade Advocaten is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen en staat ook niet garant voor de beschikbaarheid van die websites.

Computerstoringen
Keuning Letselschade Advocaten is niet aansprakelijk voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) die ontstaan of kunnen ontstaan als gevolg van het bezoek van deze website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website, teksten en afbeeldingen berust bij Keuning Letselschade Advocaten of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Keuning Letselschade Advocaten. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Keuning Letselschade Advocaten. U mag de informatie die u op deze website ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U dient zich te onthouden van het gebruik voor andere doeleinden.

Het Nederlandse recht is van toepassing.

keuningadvocaten.nl
keuningadvocaten.nl is een domeinnaam van Keuning Letselschade Advocaten, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Friesland onder nummer 011 43 383.

Voor door Keuning Letselschade Advocaten verzonden brieven, berichten, e-mails en bijlagen geldt het volgende:
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de (rechts)persoon
aan welke het is gericht. Het kan vertrouwelijke of
alleen voor deze bestemde informatie bevatten, die niet
mag worden geopenbaard. Als dit bericht niet voor u
bestemd is, mag u de ontvangen informatie niet lezen,
gebruiken, verspreiden of kopiëren. Als u dit bericht
abusievelijk hebt ontvangen, gelieve u het te wissen en
contact op te nemen met de afzender.

----------------------------------------------------

This message is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or
privileged information, the disclosure of which is prohibited.
If you are not the intended recipient you may not read,
use, disseminate or copy the information transmitted. If
you have received this message in error, please contact
the sender and delete the material from any computer.

----------------------------------------------------