Begrippen letselschade

In een letselschadezaak kunnen veel vakinhoudelijke termen voorbij komen. Daarom hebben wij een begrippenlijst opgesteld, om u hierin wat meer wegwijs te maken. Wij zijn nog bezig met de uitwerking van de begrippenlijst. Mocht u in de tussentijd vragen hebben over één van de begrippen of over uw letselschadezaak specifiek, neem dan gerust contact met ons op.

A

Aanrijding
Onder aanrijding wordt vaak "botsing" of "ongeluk" of "ongeval" verstaan.

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid houdt in de verplichting om iemand anders zijn schade te vergoeden. Om aansprakelijk te zijn, moet er een wet zijn waarop die aansprakelijkheid is gebaseerd. Om aansprakelijk te zijn hoeft iemand niet altijd schuld te hebben aan het ontstane ongeval. Zo kan iemand ook risico aansprakelijk zijn, zoals een werkgever voor een fout van een werknemer of de eigenaar van een hond voor een hondenbeet.

Aansprakelijkheidserkenning
Dit betekent dat de tegenpartij uitdrukkelijk bevestigt dat de verplicht is de schade te vergoeden en dus daarvoor aansprakelijk is. Een erkenning van aansprakelijk kan geheel of gedeeltelijk gebeuren. Een gedeeltelijke aansprakelijkheidserkenning kan gebeuren wanneer er nog discussie speelt over eventuele eigen schuld aan het ontstaan van het ongeval. Meestal is het de aansprakelijkheidsverzekeraar die namens zijn of haar verzekerde de aansprakelijkheid erkend.

Niet in elke situatie komt het tot een uitdrukkelijke aansprakelijkheidserkenning. Soms zegt een tegenpartij toe de schade te vergoeden zonder erkenning van aansprakelijkheid of dat de tegenpartij de schaderegeling ter hand neemt. Het hangt steeds van de situatie af wat hiermee wordt bedoeld en of dit voor het letselschadeslachtoffer acceptabel is.

Aansprakelijkheidsverzekeraar en aansprakelijkheidsverzekering
Dit betreft de verzekering of verzekeraar die de schade moet vergoeden van degene die aansprakelijk is. De voorwaarde is dus dat er aansprakelijkheid moet zijn wil iemand met succes schadevergoeding vorderen van deze verzekering.

In een letselschadezaak is de aansprakelijkheidsverzekeraar vaak de partij die namens de tegenpartij de schade regelt met de benadeelde. Vaak handelt een letselschadespecialist van de verzekeraar de schadeclaim zelf af in overleg met de letselschade advocaat van het slachtoffer. Soms schakelt de aansprakelijkheidsverzekeraar ook een expertisebureau hiervoor in.

Aansprakelijkstelling
Dit is het bericht of de brief van het slachtoffer of de schadelijdende partij aan de veroorzaker van bijvoorbeeld een ongeval. In dit bericht laat de benadeelde partij weten dat hij de tegenpartij aansprakelijk houdt voor het onstane ongeluk en de ontstane schade. Belangrijk is vaak om in dit bericht te laten weten dat de benadeelde de tegenpartij aansprakelijk stelt voor de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade, omdat het aansprakelijk maken op immateriële schadevergoeding/smartengeld alleen bij leven kan gebeuren. 

Aansprakelijk stellen is belangrijk, want wanneer men hiermee te lang wacht kan verjaring van de (rechts)vordering optreden.

Affectieschade
Affectieschade is een vorm van recht op schadevergoeding voor het geval een naaste persoon van iemand overleden is bij een ongeval, of ernstig letsel oploopt bij een ongeluk. 

Arbeidsdeskundige
Een arbeidsdeskundige is een deskundige die veel kennis heeft van de belasting van bijvoorbeeld werk en vele zaken die spelen rondom re-integratie. Een arbeidsdeskundige wordt in een letselschadezaak vaak ingeschakeld om bijvoorbeeld een werknemer te helpen bij het re-integreren, of bijvoorbeeld een scholier of student bij het hervatten van de studie of het vinden van passend werk. Dit is er allemaal ook op gericht om een slachtoffer van een ongeval weer perspectief te creeren na een ongeval, en ook om de schade na een ongeval te beperken.

Verder kan een arbeidsdeskundige na een ongeval helpen om de schade in kaart te brengen. Vanwege de specialistische kennis van een arbeidsdeskundige rondom de arbeidsbelasting en dergelijke kan een arbeidsdeskundige helpen om duidelijk te krijgen hoe de arbeidscarrière van bijvoorbeeld een verkeersslachtoffer zonder ongeval zou zijn geweest. Ook kan een arbeidsdeskundige beoordelen welke beroepen na een ongeval ondanks het letsel misschien nog wel mogelijk zijn. 

Arbeidsinspectie
Zie Inspectie SZW.

Arbeidsongeval
Dit wordt ook wel een bedrijfsongeval genoemd. Onder een arbeidsongeval of bedrijfsongevallen vallen in principe de ongevallen die tijdens werktijd gebeuren. In principe, want het begrip bedrijfsongeval of arbeidsongeval kan breder zijn dan dat. Zo kan ook een ongeval tijdens een bedrijfsuitje een arbeidsongeval of soms een ongeval tijdens woon-werkverkeer. 

Wilt u meer weten over de zaken die gelden rondom een bedrijfsongeval of arbeidsongeval? Klik dan hier.

Arbeidsvermogensschade
Wanneer iemand slachtoffer wordt van een ongeval, dan kan het zijn dat diegene bijvoorbeeld niet meer kan werken, de huishouding niet meer kan doen en zijn of haar woning niet meer kan onderhouden. De gevolgschade daarvan wordt arbeidsvermogensschade genoemd, en kan dus het zogeheten verlies aan verdienvermogen, de vordering huishoudelijke hulp en de zogeheten vordering verlies zelfwerkzaamheid omvatten.

Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid kan verschillende zaken inhouden. Als een werknemer zich ziek meldt na een ongeval en niet in staat is om het werk te verrichten waar hij voor is aangenomen bij zijn werkgever, dan kun je spreken van arbeidsongeschiktheid. Dat is vaak de beoordeling wanneer iemand arbeidsongeschikt is na een ongeval in het kader van de arbeidsovereenkomst.

De beoordeling van bijvoorbeeld het UWV is vaak anders. Als een bijvoorbeeld een verkeersslachtoffer na een ongeval in de Ziektewet raakt, dan kijkt het UWV vaak naar de vraag in welke mate een arbeidskracht zijn oude salaris nog weer kan verdienen. Als iemand na een ongeval 2 jaar arbeidsongeschikt is, dan volgt vaak een UWV keuring in het kader van de WIA, om te kijken of degene die arbeidsongeschikt is in aanmerking komt voor een WGA of IVA-uitkering. Ook dan wordt - kort gesteld - beoordeeld in welke mate iemand nog in staat is om zijn ouder salaris weer te verdienen.

B

Bedrijfsongeval
Zie arbeidsongeval.

Belangenbehartiger
Met een belangenbehartiger in een letselschadezaak wordt vaak de vertegenwoordiger van het letselschadeslachtoffer bedoeld. Het gaat hier dan vaak om een professionele partij. Verschillende personen of bedrijven treden vaak op als belangenbehartiger. Denk aan een letselschadejurist, een letselschadespecialist, een letselschade expert, een letselschaderegelaar of een letselschadeadvocaat. Qua bedrijven kan men denken aan een rechtbijstandsverzekering, letselschade advocatenkantoor, vakbond of letselschadebureau.

Belastinggarantie
Een belastinggarantie wordt in de praktijk ook wel een fiscale garantie genoemd. Een belastinggarantie houdt in de praktijk doorgaans in dat een verzekeraar bij het afwikkelen van de letselschadezaak verklaart en ervoor instaat dat de uit te keren schadevergoeding niet onderhevig is aan het heffen van inkomstenbelasting en/of sociale premies vanuit Box 1 van de inkomstenbelasting. Stel nu dat de Belastingdienst meent dat dat anders is, dan staat de verzekeraar ervoor in deze discussie met de Belastingdienst te voeren, eventueel daarover te procederen op haar kosten en - indien het wel tot een terechte belastingheffing vanuit Box 1 zou komen - dat de verzekeraar deze aanslag voor haar rekening neemt.

Benadeelde
Dit is in een letselschadezaak de neurtrale term waarmee het slachtoffer van een ongeval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij wordt aangeduid.

Blijvende invaliditeit
Als het ongeval op medisch gebied blijvende gevolgen heeft, dan kan dit leiden tot een bepaalde mate van blijvende invaliditeit of functionele invaliditeit. In de praktijk wordt dit door een medisch adviseur of expertisearts vaak uitgedruk in een percentage BI of BIGP. Deze beoordeling van blijvende invaliditeit is uiteindelijk een meer medische beoordeling. Het percentage blijvende invaliditeit hoeft overigens nog niets te zeggen over de vraag of er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Boeterapport
Een boeterapport is een rapport dat door de Inspectie SZW doorgaans wordt opgesteld wanneer een arbeidsinspecteur onderzoek gedaan heeft naar een arbeidsongeval. Als uit dat onderzoek naar het bedrijfsongeval naar voren komt dat de veiligheid op het werk niet in orde was, dan wordt dat doorgaans door de Inspectie SZW vastgelegd in dat boeterapport. In een letselschadezaak is een rapport van de Arbeidsinspectie vaak een bruikbaar bewijsmiddel om te kijken of een werkgever ook aansprakelijk is voor de letselschade van een slachtoffer van een bedrijfsongeval. 

Buitengerechtelijke kosten
De aansprakelijke tegenpartij of verzekeraar moet na een ongeval ook de redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid vergoeden. Dit is kort gezegd de basis waarop een letselschadeslachtoffer na een ongeval buiten een rechtszaak om juridische bijstand te kunnen inschakelen bij het verhalen van zijn of haar letselschade. Dit onderdeel van het recht op schadevergoeding wordt in de letselschaderegeling ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd.  

C

Causaal verband en causaliteit
Om de geleden schade vergoed te krijgen, moet er een zogeheten causaal verband bestaan tussen de opgetreden schade en het plaatsgevonden ongeval. De minimale voorwaarde daarbij is dat - stel men denkt het ongeval weg - de schade dan niet was opgetreden. Verder kunnen er zich bij het beoordelen van het causale verband vragen voordoen rondom de zogeheten toerekening van de schade aan de veroorzaker daarvan. Per zaak en per type letsel kan het beoordelen van het causale verband weer eigen vraagstukken opleveren.

D

Deelgeschil
Letselschadezaken kunnen bij discussie soms helaas lang lopen. Soms is de hulp van de rechter nodig om tot een oplossing te komen. In letselschadezaken kan een slachtoffer daarbij gebruik maken van de zogeheten deelgeschilprocedure. In zo'n deelgeschil wordt dan één vraag of enkele vragen aan de rechter voorgelegd waarover het geschil tussen het slachtoffer en de aansprakelijke partij gaat. Als de rechter daar dan een uitspraak over heeft gedaan, kunnen partijen met die uitspraak in de hand weer verder onderhandelen over de schade. Een voordeel van de deelgeschilprocedure is dat deze procedure relatief kort duurt in vergelijking tot andere procedures. 

Deskundigenbericht, deskundigenonderzoek en deskundigenrapport
Als iemand gewond is geraakt bij een ongeval, dan is het belangrijk om goed te beoordelen waaruit het letsel bestaat. Daarom is het vaak belangrijk om ook de hulp van een medisch adviseur in te roepen. Hij of zij kan een medisch advies geven over het opgelopen letsel. Soms is de medische informatie echter onvoldoende duidelijk voor een medisch adviseur om de letselschade op medisch gebied goed te kunnen beoordelen. Ook is soms onvoldoende duidelijk of gezondheidsproblemen door een ongeval komen. In andere zaken is soms niet duidelijk hoe het letsel zich in de toekomst zal ontwikkelen. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen wordt vaak een deskundige of een expertisearts gevraagd om een medisch onderzoek / medische expertise te verrichten. 

Driegesprek
Om de gevolgen van een ongeval en het letsel goed te beoordelen, wordt vaak een gezamenlijk huisbezoek of gezamenlijk gesprek voorgesteld, tussen het slachtoffer van het ongeval, zijn of haar letselschade advocaat en de schaderegelaar van de verzekeraar. Dit, om de gevolgen van het ongeval en de letselschade goed in kaart te brengen.

E

Economische kwetsbaarheid
Economische kwetsbaarheid is de schade die ontstaat doordat er voor u op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld minder beroepen overblijven die u nog kunt doen na een ongeval. Wanneer u na een ongeval nog steeds werkzaam bent is de schade vaak niet zichtbaar, en wordt die schade ook niet altijd werkelijkheid. In een zoektocht naar een andere baan kan de (toegenomen) economische kwetsbaarheid u soms wel parten spelen. Soms is er dan ook reden voor om voor de economische kwetsbaarheid een schadevergoeding af te spreken, of om bij een regeling een voorbehoud op te nemen in de vaststellingsovereenkomst.

Eigen risico
Na een ongeval kunt u te maken krijgen met de nodige zorgkosten. De meeste zorgkosten worden gelukkig gedragen door de zorgverzekeraar. Maar, vaak hanteert de zorgverzekeraar dan wel het door u te betalen wettelijke eigen risico. Dat kan zomaar een behoorlijke kostenpost opleveren na een ongeval. Het verhalen van het eigen risico vormt vaak dan ook een onderdeel van de schadevordering. 

Expertisearts
In een letselschadezaak is soms een deskundigenonderzoek of medische expertise nodig om duidelijkheid te krijgen over de aard, ernst en omvang van het letsel. Voor dit onderzoek wordt doorgaans een expertisearts ingeschakeld.

Eigen schuld
Een aansprakelijke partij of verzekeraar stelt soms dat een schade mede het gevolg is van de benadeelde of het slachtoffer zelf. Dit kan soms tot eigen schuld leiden en tot een vermindering van het recht op schadevergoeding. Let op: dat kan, het hoeft (lang) niet altijd. Bovendien is het in principe zo dat de tegenpartij de eigen schuld moet bewijzen, nu deze zich daarop beroept. Verder is in bepaalde situaties een beroep op eigen schuld uitgesloten. Eigen schuld is dus vaak een discussiepunt waarover het goed is u goed juridisch te laten voorlichten.

F

Finale kwijting
Richting de eindfase van een letselschadezaak onderhandelen partijen vaak over een afkoop van een letselschadezaak. Vaak gaat het dan om het bepalen van de hoogte van een slotbetaling of einduitkering. Zo'n afronding vindt dan vaak plaats onder het verlenen van finale kwijting: partijen spreken dan met elkaar af dat zij na het uitbetalen van de slotuitkering over en weer niets meer van elkaar kunnen vorderen. Zo'n finale kwijting wordt vaak afgesproken in de vorm van het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. In zo'n vaststellingsovereenkomst kunnen dan ook voorbehouden worden opgenomen,. Dit kunnen dan uitzonderingen op de finale kwijting zijn. 

Functionele invaliditeit
Zie blijvende invaliditeit.

G

Gedragscode Behandeling Letselschade
Dit is een gedragscode die is opgesteld door De Letselschade Raad, om bepaalde basisregels samen te vatten die een slachtoffer van professionals in de letselschaderegeling mag verwachten.

Gelaedeerde
Dit betreft de persoon die schade heeft geleden, de benadeelde.

H

Huishoudelijke hulpbehoefte en huishoudelijke hulp
Als gevolg van een ongeval kan het zo zijn dat iemand vanwege het letsel behoefte heeft aan huishoudelijke hulp. Als als gevolg van het ongeval deze behoefte aan huishoudelijke hulp bestaat, dan kunnen de kosten van ingeschakelde huishoudelijke hulp vorderbaar zijn.

I

Immateriële schade
Zie smartengeld.

Inspectie SZW
De Inspectie SZW is een onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorheen heette de Inspectie SZW Arbeidsinspectie. De Inspectie SZW doet onder meer onderzoek naar de toedracht van een arbeidsongeval of bedrijfsongeval. Ook moeten ernstige arbeidsongevallen in principe worden gemeld bij de Inspectie SZW, zodat een arbeidsinspecteur spoedig ter plaatse kan komen om de locatie van het arbeidsongeval nog goed te kunnen bekijken. Naast deze bezichtiging ter plaatse kunnen tijdens een ondezoek bijvoorbeeld getuigen worden gehoord. Vaak geeft de arbeidsinspecteur zijn bevindingen weer in een boeterapport. 

K

Keurmerk Letselschade
Het Keurmerk Letselschade van de Stichting Keurmerk Letselschade is opgegaan in De Letselschade Raad. Meer informatie over De Letselschade Raad vindt u hieronder.

L

Letsel
Letsel betekent in feite niets anders dan dat iemand bij een ongeval gewond is geraakt. 

Letselschade
Daarop aansluitend bestaat letselschade uit de schade die ontstaat doordat iemand gewond is geraakt. 

De Letselschade Raad
De Letselschade Raad is een instantie die zich tot doel heeft gesteld om de gang van zaken in het schaderegelingsproces bij letselschade - kort gesteld - beter te laten verlopen. Door De Letselschade Raad zijn onder meer meerdere richtlijnen opgesteld, die handig kunnen zijn om de schade na een ongeluk eenvoudig te kunnen begroten. Ook heeft De Letselschade Raad een gedragscode opgesteld (de Gedragscode Behandeling Letselschade) waarin richtsnoeren staan vermeldt om de letselschaderegeling beter te laten verlopen.

Letselschadeadvocaat
Een letselschadeadvocaat kan voor u optreden als belangenbehartiger bij het verhalen van uw letselschade. Een letselschadeadvocaat kan u bijstaan in elke stap van een letselschadezaak, van aansprakelijkstelling tot eindregeling tot eventueel een gerechtelijke procedure.

Letselschadebureau
Een (medewerker van) een letselschadebureau kunt u eventueel ook inschakelen om u bij te staan in een letselschadezaak. Een letselschadebureau kan u echter niet altijd helpen in elke stap in een letselschadezaak, want om een procedure te starten moet u in principe worden bijgestaan door een advocaat.

Letselschadejurist, letselschadespecialist en letselschaderegelaar
Dit zijn vaak termen waarmee een belangenbehartiger wordt aangeduid. Deze termen zijn geen beschermde titels. Iedereen mag zich bijvoorbeeld letselschadespecialist noemen. Advocaat is echter een wettelijk beschermde titel. Alleen mensen die zijn ingeschreven als advocaat mogen zich ook advocaat noemen. 

M

Mantelzorg
Mantelzorg betreft in feite hulp en zorg die wordt verleend door een naaste van degene die getroffen is door het letsel.

Mantelzorgtarief
Dat het slachtoffer van het letsel hulp krijgt van een mantelzorger is belangrijk, want zonder die hulp zouden de gevolgen van het ongeval voor het slachtoffer alleen nog maar groter zijn. De mantelzorg hoeft na een ongeval dan ook niet onvergoed te blijven. Voor het begroten van die schade kunnen verschillende uitgangspunten worden gehanteerd. Eén daarvan is het zogeheten mantelzorgtarief zoals dat is opgenomen in de richtlijn huishoudelijke hulp van De Letselschade Raad.

Materiële schade
Onder materiële schade kun je verschillende dingen verstaan. Soms wordt aangehouden dat materiële schade alleen maar bestaat uit de schade aan bijvoorbeeld de voertuigschade. Dat is echter te beperkt, want de voertuigschade/zaakschade is slechts een onderdeel van de materiële schade. Men zou materiële schade beter  als synomiem voor vermogensschade kunnen zien en als tegenstelling ten opzichte van de immateriële schade/smartengeld. Materiële schade is dan een stuk breder en bestaat dan uit geleden verlies en gederfde winst. Dat kan dan ook weer bestaan uit bijvoorbeeld gemaakte kosten door het ongeluk.

Medisch advies
Dit betreft doorgaans een  door de medisch adviseur opgesteld rapport. Een medisch adviseur stelt dit op aan de hand van de beoordeling van de in het medische dossier aanwezige medische informatie.

Medisch adviseur
In een letselschadezaak moet vaak medische informatie worden opgevraagd om de omvang en de ernst van het letsel en de schade goed te beoordelen. De belangenbehartiger van het slachtoffer en de schaderegelaar van de verzekeraar zijn in principe geen medici. Om de medische informatie goed te (laten) beoordelen, wordt een medisch adviseur ingeschakeld, in principe een arts. 

Medische expertise
Zie deskundigenbericht, deskundigenonderzoek en deskundigenrapport.

Medische eindsituatie en medische eindtoestand
Van een medische eindtoestand of eindsituatie is kort gezegd sprake wanneer er geen verbetering of verslechtering van het letsel meer wordt verwacht. Of hiervan sprake is, is meestal de beoordeling van de medisch adviseur nodig die daarvoor bijvoorbeeld de medische informatie en het medisch dossier moet beoordelen. 

O

Overlijdensschade
Overlijdensschade is de schade die het gevolg is van het overlijden van een slachtoffer als gevolg van een ongeval. Nabestaanden van de overledene kunnen recht hebben op schadevergoeding. Deze schadevergoeding kan bestaan uit een vergoeding van de schade vanwege gederfd levensonderhoud en affectieschade. 

Overmacht
Overmacht komt in letselschadezaken nog weleens naar voren als verweer van een tegenpartij om te ontkomen aan aansprakelijkheid in een verkeersongeval tussen een gemotoriseerde (een auto, motor of anderszins) en een fietser of voetganger. Een overmachtssituatie is zelden aan de orde. Laat u adviseren door een letselschade advocaat of een afwijzing van aansprakelijkheid vanwege overmacht terecht is of niet. 

P

Personenschade
Personenschade is een verzamelbegrip voor letselschade en overlijdensschade.

R

Rechtsbijstand
Rechtsbijstand in een letselschadezaak komt neer op het bieden van juridische hulp bij het verhalen van uw letselschade. Dit kan uit heel veel zaken bestaan, zoals het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het in kaart brengen en verhalen van de schade. Rechtsbijstand kan worden verleend door verscheidene partijen, zoals door een letselschade advocaat, vakbond of een rechtsbijstandverzekeraar. 

Rechtsbijstandverzekering
Dit betreft een verzekering waarbij u verzekerd bent voor (de kosten van en/of het krijgen van) juridische hulp. In veel gevallen heeft u de vrije keus om zelf een door u gekozen leltselschade advocaat in te schakelen, of om uw rechtsbijstandsverzekeraar in te schakelen voor het verlenen van de rechtsbijstand. Wilt u hier meer over weten? Klik dan hier.

Regres
Regres houdt in een letselschadezaak in dat een ander dan het letselschadeslachtoffer gemaakte kosten probeert te verhalen op de tegenpartij. Naast het letselschadeslachtoffer kunnen er namelijk andere partijen zijn die ook schade lijden. Denk daarbij aan een zorgverzekeraar die de gemaakte zorgkosten moet betalen, aan een werkgever die na het ongeval het loon moet doorbetalen of uiteindelijk aan het UWV die de uitkering moet betalen wanneer een letselschadeslachtoffer blijvend arbeidsongeschikt is. Dit zijn voorbeelden van partijen die een geheel of gedeeltelijk verhaalsrecht hebben voor de door hen gemaakte kosten. 

Re-integratie
Re-integratie houdt in dat iemand arbeidsongeschikt is geraakt, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, het werken weer probeert te hervatten. Soms kan dit bestaan uit het hervatten van het eigen werk, soms lukt dat echter niet meer. Dan moet er worden gekeken of ander werk nog een optie is. Om dat goed te onderzoeken is vaak deskundige hulp nodig van bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige. Ook kan het natuurlijk voorkomen dat iemand blijvend arbeidsongeschikt raakt door een ongeval. 

Richtlijn
Door De Letselschade Raad zijn er enkele richtlijnen ontwikkeld. Deze richtlijnen geven handvaten om bepaalde schadeposten, zoals huishoudelijke hulp, te begroten. Deze richtlijnen zijn dus hulpmiddelen, maar er zijn ook andere manieren waarop de schade kan worden bepaald. Er kunnen dus redenen zijn waarom de richtlijnen van de Letselschade Raad niet kunnen of moeten worden toegepast. 

S

Schade
Schade bestaat volgens de wet uit vermogensschade (materiële schade) en ander nadeel (immateriële schade/smartengeld).

Schadeclaim
Schadeclaim betekent in feite niets anders dan de vordering voor het verkrijgen van schadevergoeding van een benadeelde.

Schaderegelaar
Een schaderegelaar is een vertegenwoordiger van de verzekeraar die namens de verzekeraar letselschadeslachtoffers bezoekt, de schade beoordeelt en de onderhandelingen voort met de benadeelde of zijn of haar belangenbehartiger over de schade. Veel verzekeraars hebben zelf schaderegelaars in dienst, andere verzekeringsmaatschappijen huren schaderegelaars in bij van een expertisebureau of schaderegelingsbureau.

Schadestaat
Een schadestaat is kort gesteld een samenvatting/opstelling van de schade die er is of wordt geleden als gevolg van het ongeval. Zo'n schadestaat is nuttig om de schade goed te berekenen, de verzekeraar te verzoeken om een voorschot te vragen of voor de uiteindelijke onderhandelingen met de tegenpartij over een afkoop van de letselschadezaak.

Schadeverzekering Inzittenden
Voor het mogen rijden met een auto in het verkeer moet er verplicht een zogeheten WAM-verzekering zijn afgesloten. Niet verplicht, maar wel vaak afgesloten, is een zogeheten Schadeverzekering Inzittenden. Zo'n verzekering biedt een recht op schadevergoeding, ongeacht de vraag of er iemand aansprakelijk is voor het ontstane ongeval. 

Slachtofferhulp
Slachtofferhulp is een organisatie die hulp en ondersteuning biedt aan mensen die te maken hebben gekregen met een ingrijpende gebeurtenis, zoals een ongeval of een misdrijf. Slachtofferhulp biedt soms zelf ondersteuning, maar kan mensen ook doorverwijzen naar een juiste belangenbehartiger of letselschade advocaat.

Slotuitkering
Bij een eindregeling van een letselschadezaak moet het totale recht op schadevergoeding worden begroot. Is de totale schade duidelijk? Dan kan de slotuitkering worden bepaald door de eventueel uitgekeerde voorschotten van de totale schadevergoeding af te trekken. 

Smartengeld
Smartengeld is een onderdeel van het recht op schadevergoeding bij letsel en wordt ook wel immateriële schade genoemd. Een smartengeldvergoeding is er onder meer voor bedoeld om een tegemoetkoming te bieden voor de pijn en het verdriet dat het slachtoffer heeft gehad van het ongeval. Ook kan de smartengeldvergoeding dienen als compensatie voor bijvoorbeeld de blijvende gevolgen van het ongeval. Een smartengeldvergoeding wordt naar billijkheid bepaald. Over de vraag wat billijk is kunnen de meningen uiteen lopen. 

T

Toedrachtsonderzoek
Als er een ongeluk is gebeurd, dan is het voor de afhandeling van de schade vaak belangrijk om te weten wat er is gebeurd. Hiervoor moet vaak het bewijs zo goed mogelijk worden veilig gesteld en worden vergaard. Vaak wordt dit gedaan door bijvoorbeeld de politie bij een verkeersongeval of door de Inspectie SZW. Dat is echter niet altijd zo. Ook kan het zijn dat de informatie na het onderzoek door de politie of de Arbeidsinspectie nog niet voldoende duidelijk is. Om dat helder te krijgen, vindt er soms op verzoek van een aansprakelijkheidsverzekeraar een toedrachtsonderzoek plaats. De verzekering vraagt dan een schaderegelaar om de situatie ter plaatse te bekijken, getuigen te horen en een rapport op te stellen. Vindt dat niet plaats, of blijft onduidelijkheid ook dan over, u kunt ook met uw letselschade advocaat bespreken om meer onderzoek te doen naar de toedracht. Soms is het een goed idee om bijvoorbeeld een voorlopig getuigenverhoor bij de rechtbank te laten plaatsvinden. 

V

Vaststellingsovereenkomst
Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen ter beëindiging en afwikkeling van de letselschadezaak definitief bepalen wat de omvang van de schade is. Patijen spreken daar dan ook met elkaar bij af dat na uitbetaling door de aansprakelijkheidsverzekeraar partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. Dat is finale kwijting. Op die finale kwijting kunnen uitzonderingen bestaan door het maken van voorbehouden. 

Verkeersongeval
Als we het hebben over een verkeersongeval, dan gaat het vaak om een aanrijding tussen twee partijen. Dat hoeft echter lang niet altijd. Zo kan er natuurlijk ook sprake zijn van een eenzijdig ongeval. Ook hoeven partijen elkaar niet altijd te hebben geraakt wil er recht zijn op schadevergoeding. Meer informatie over verkeersongevallen vindt u hier.

Verlies aan verdienvermogen
Verlies aan verdienvermogen vormt een onderdeel van de arbeidsvermogensschade. Verlies aan verdienvermogen bestaat kort gezegd uit de schade vanwege het verlies aan mogelijkheden om inkomen te genereren. Het is dus niet juist om te spreken van inkomensschade of loonschade. 

Vermogensschade
Zie materiële schade.

Voorbehoud
Bij een eindregeling van een letselschadezaak komt het in principe aan op een totale begroting en berekening van de schade. Bij een akkoord daarover wordt vaak een vaststellingsovereenkomst aangegaan en finale kwijting overeengekomen. Soms is het echter niet mogelijk om de totale schade te berekenen, omdat er mogelijk in de toekomst nog verdere schade kan gaan spelen. Dit kan bijvoorbeeld spelen wanneer de belastbaarheid van het lichaam door het ongeval nog verder achteruit kan gaan dan op het moment van de afwikkeling het geval is.   Dan is het soms zaak om een voorbehoud op te nemen in de eindregeling en de vaststellingsovereenkomst. Dit, zodat bij het optreden van verdere schade het letselschadeslachtoffer die verdere schade ook nog kan vorderen.

Voorschot
Een voorschot houdt in vooruitbetaling op de uiteindelijk te bepalen schadevergoeding. Er kan enige tijd overheen gaan voordat het recht op schadevergoeding na een ongeval precies duidelijk is. Wanneer in de tussentijd wel een deel van de schade duidelijk is, kunt u in overleg met uw letselschadeadvocaat de wederpartij wel een voorschot aanvragen.

W

WAM-verzekeraar
Hiervoor zijn de begrippen aansprakelijkheidsverzekeraar en aansprakelijkheidsverzekering uitgelegd. In veel letselschadezaken komt een WAM-verzekering aan bod, met name bij verkeersongevallen. Richting zo'n WAM-verzekering bestaat een directe actie. Dit betekent dat het letselschadeslachtoffer de WAM-verzekeraar rechtstreeks aansprakelijk kan stellen en voor de geleden schade en rechtstreeks van de WAM-verzekering schadevergoeding kan eisen. 

Wettelijke rente
De wettelijke rente vormt een vergoeding voor het geval de schadevergoeding niet gelijk door de tegenpartij wordt betaald. Wanneer het gaat om wettelijke aansprakelijkheid na een ongeval gaat de wettelijke rente in principe lopen vanaf de dag dat de schade is geleden. Doorgaans gaat het dan om de schade vanaf de datum van het ongeval. 

Z

Zelfwerkzaamheid
Zelfwerkzaamheid, of beter gezegd: verlies aan zelfwerkzaamheid, vormt formeel onderdeel van de arbeidsvermogensschade. Het bestaat uit de schade die ontstaat doordat het slachtoffer van het ongeval bijvoorbeeld niet meer in staat is om het woningonderhoud te verrichten na een ongeval. 

Contact

Neem kosteloos en vrijblijvend contact met ons op. Onze telefoonnummers zijn 058-2131555 en 050-2222615 en ons e-mailadres is info@keuningadvocaten.nl. Vult u liever het contactformulier in, zodat wij contact met u opnemen? Dat kan ook.

  • Kosteloos voor u

  • Deskundig

  • Onafhankelijk

  • Betrokken

Deze site wordt beveiligd door reCAPTCHA en het Google Privacy-beleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.