Frysk

Wannear't it giet om saken fan betrouwen, dan kin it noflik wêze jin te uterjen yn de taal dy't jin it neist stiet. Wannear't jo graach Frysk prate wolle, dan kin dat.